Muğam sənəti / Muğam və poeziya / İmadəddin Nəsimi. Ey özündən bixəbər qafil, oyan! (Tuyuğ)

Ay ilə günəş üzün heyranıdır (Tuyuğ) Sən sana gər yar isən var

 İmadəddin Nəsimi. Ey özündən bixəbər qafil, oyan! (Tuyuğ)
Ey özündən bixəbər qafil, oyan!
Həqdən olma yadü həm batil, oyan!
Olma fani aləmə mail, oyan!
Mə'rifətdən nəsnə qıl hasil, oyan!
 İmadəddin Nəsimi. Ay ilə günəş üzün heyranıdır (Tuyuğ)
Ay ilə günəş üzün heyranıdır,
Mişk ilə ənbər saçın tərxanıdır,
Çün Nəsimi aləmin sultanıdır,
Dövr anın, dövran anın dövranıdır.
 İmadəddin Nəsimi. Sən sana gər yar isən var
Sən sana gər yar isən var, ey könül, yar istəmə!
Yarü dildar ol sana, sən yarü dildar istəmə!

Bivəfadır çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa?
Bivəfa aləmdə sən yari-vəfadar istəmə!

Gül bulunmaz bu dikənli dünyanın bağında çün,
Əbsəm ol, bihudə gülsüz yerdə gülzar istəmə!

Mə'rifətdir xalis altun, sikkəsi fəzlü hünər,
Altunu tanı, zəğəldən ari dinar istəmə!

Həqqə münkirdir fəqih, inanma ol şeytana kim,
Yoxdur ol cinxilqətin zatında iqrar, istəmə!

Ari göftar, ey könül, gerçəklərin nitqidürür,
Hər diliəgridə yoxdur ari göftar, istəmə!

Cifədir dünya, anın talibləri adı kilab,
Olma kəlb anın kim, oldu adı murdar, istəmə!

Şərbəti ağuludur fani cahanın, sən anın
Şərbətindən nuşudaru umma, zinhar istəmə!

Dünyanın sevgisi ağır yük imiş, məndən eşit,
Nəfsini yük etmə ana, ey səbükbar, istəmə!

Bir əmin məhrəm bulunmaz, ey Nəsimi, çün bu gün,
Xəlqə faş etmə bu rəmzi, kəşfi-əsrar istəmə!

 

Ey özündən bixəbər qafil, oyan! (Tuyuğ), Ay ilə günəş üzün heyranıdır (Tuyuğ),
Sən sana gər yar isən var . İfa edir: Novruz Novruzov(AUDİO)
Loading the player...
Sən sana gər yar isən var. Bəstəkar: Tofiq Qulyev. İfa edir: Gülağa Məmmədov (AUDİO)
Loading the player...
Yuxarı