Xalq musiqisi / Xalq mahnıları karaoke

Azərbaycan xalq mahnıları qədim dövrlərdən yaranaraq, təkmilləşərək, yaddaş vasitəsilə nəsildən-nəslə ötürülüb, bizə gəlib çatmışdır. Xalq arasında çox sevilən, bütün yaş nəsillərinə mənsub insanlar, xüsusilə uşaqlar tərəfindən asan qavranılan mahnıların karaoke oxunması qeyri-adi təsir gücünə malik olub, insanlara estetik zövq aşılayaraq, onların mənəviyyatının zənginləşdirilməsinə xidmət edir.

 


Elmi redaktordan


Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, yeni metodika əsasında, məşhur xalq mahnılarının və klassik pomansların karaoke oxunması vasitəsilə onların mənimsənilməsini nəzərdə tutan dərs vəsaiti (DVD və məlumat kitabçası) hazırlanmışdır.

Müasir qloballaşma dövründə xalqların dünya mədəniyyətinə, elm və təhsil sahələrinə inteqrasiyası prosesində milli musiqinin özünəməxsus simasının qorunması, müxtəlif millətlərdən olan insanların Azərbaycan musiqisinə marağının artırılması, milli musiqinin dünyada təbliğinin genişləndirilməsi, bununla yanaşı, həm respublika daxilində, həm də yaxın və uzaq xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərdə öz ana dilində xalq mahnılarını oxumaq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi bu günün ən aktual problemlərindəndir.

Azərbaycan xalq mahnılarının karaoke oxunması bilavasitə gənclərin musiqi zövqünün yüksəldilməsinə, xalqın mədəni sərvətlərinə qayğıkeş münasibətin aşılanmasına, həmçinin, onların milli şüurunun, vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsinə istiqamətlənmişdir.

Bu da Azərbaycan xalqının qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması yollarından biridir. Bu nəşrin əsas məqsədi tədris prosesində müasir informasiya texnologiyalarından istifadə olunmasından, ümumtəhsil məktəblərində musiqi təhsilinin səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasından, respublikada musiqi maarifçiliyinin genişləndirilməsindən ibarətdir.

Xalq mahnılarının və klassik romansların karaoke oxunması Azərbaycan musiqisinin müxtəlif millətlərin nümayəndələri arasında təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malik olub, Azərbaycanla maraqlanan və azərbaycan dilini öyrənən insanlar üçün zəruri vasitədir. Belə bir vəsaitdən istifadə olunması Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətində milli musiqinin tanıdılması üçün vacibdir.

Dərs vəsaitinə xalq arasında geniş yayılmış və çox sevilən, bütün yaş nəslinə mənsub insanlar, xüsusilə gənclər tərəfindən asan qavranılan 30 xalq mahnısı daxildir. Məcmuəyə, həmçinin, dahi bəstəkar, XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin memarı, peşəkar bəstəkar yaradıcılığının bünövrəsini qoymuş Üzeyir Hacıbəylinin iki romansı da daxil edilmişdir və dərs vəsaiti onun 125 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.

Xalq mahnısını çox dəyərləndirən, onu musiqi mədəniyyətimizin təməl daşı hesab edən Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, xalq mahnılarını notlaşdırmış və onlardan bəstəkar yaradıcılığında istifadə yollarını göstərmişdir. Üzeyir Hacıbəylinin ənənələrinin davamı olaraq, bu dərs vəsaitində xalq mahnılarının daha dərindən mənimsənilməsi üçün onların not yazıları təqdim olunur. Karaoke – mahnı ifaçılığında yeni bir təmayüldür. Məlum olduğu kimi, musiqi və oxuma qədim dövrlərdən bir çox xalqların, o cümlədən azərbaycanlıların mədəniyyətinin mühüm hissəsini təşkil etmişdir, insanlar biri asudə vaxtlarında bir yerə yığışaraq, rəngarəng musiqi alətlərinin müşayiəti altında mahnı oxuyaraq, əylənmişlər.

Bu günə kimi də mahnı oxumaq müxtəlif peşə sahibləri və müxtəlif inkişaf səviyyəsinə malik olan bir çox insanların asudə vaxtlarının sevimli məşğuliyyəti kimi qalmaqdadır. Lakin bizim günlərdə, səsyazma texnikasının və informasiya texnologiyalarının yüksəlişi dövründə insanlar karaoke altında oxumağı öyrəndilər. Texniki cəhətdən karaoke – hər hansı populyar mahnının fonoqram altında oxunmasına əsaslanır ki, bu da kompüterin monitorunda və ya televiziya ekranında mahnının mətnindəki sözlərin musiqinin ritminə uyğun olaraq işıqlandırılması ilə müşayiət olunur.

Təqdim olunan DVD məhz bu prinsiplə hazırlanmışdır. Azərbaycan xalq mahnılarının və klassik pomansların karaoke oxunmasından ibarət DVD diskin və kitabçanın nəşri müasir dövrdə musiqi təhsili prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan ilk təcrübədir.

DVD-də karaoke oxumanın mənimsənilməsi bir neçə yolla təqdim olunur:

1.Karaoke mətn, musiqi və vokal müşayiətilə;

2.Karaoke mətn və musiqi ilə, vokalın müşayiəti olmadan;

3.Mahnının musiqisi. Kitabçada mahnıların mətni və notu (kanto) çap olunmuşdur.

Beləliklə, eyni vaxtda mahnının və ya romansın musiqisini eşitmək, mətnini görmək və notlarını izləmək onu daha dərindən qavramağa və asanlıqla yadda saxlağa kömək edir və sonradan karaoke oxuma zamanı daha sərbəst davranmağa şərait yaradır. Dərs vəsaitinə Üzeyir Hacıbəylinin XII əsrin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizaminin sözlərinə yazdığı "Sənsiz" və "Sevgili canan" romansları Azərbaycanın görkəmli müğənnisi Bülbülün ifasında daxil edilmişdir.

Məcmuədəki xalq mahnıları isə tanınmış peşəkar xalq mahnı ifaçıları - xanəndələr Babək Niftəlievin, Qoçaq Əsgərovun, İlahə Fədanın və Fədayə Laçının ifasında təqdim olunur. Dərs vəsaitinin istifadəçiləri üçün bu, olduqca maraqlı bir proses olub, tanıdıqları peşəkar müğənnilərlə "birlikdə oxumaq şansı"nı verir, onların ifaçılıq maneralarını izləyərək, təcrübə qazanmaq imkanı yaradır. Bu da əsasən gənclərin musiqi ifaçılığına daha məsuliyyətlə yanaşmasını, eləcə də musiqi mədəniyyətinə marağın artmasını təmin edir.

Beləliklə, milli musiqinin ən gözəl nümunələrinin karaoke oxunması insanların şüuruna və qəlbinə qeyri-adi emosional təsir gücünə malik olaraq, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, bədii zövqünün inkişafında və mənəviyyatının zənginləşməsində mühüm rol oynayır, eləcə də Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünyada təbliğinə rəvac verir.

Professor, Tariyel MƏMMƏDOV

 

This integrated publication is a teaching aid for new generation and represents interactive study guide worked out based on newest technologies and consisting of a DVD-disk and a brochure with the required information elucidating the above mentioned data.

The goal of the worked out guide is studying and mastering of popular Azerbaijani folk songs and classic romances through singing "karaoke". The publication was developed with a glance to use in teaching process of modern information technologies that promotes improvement of quality of musical education in schools, thereby widens the framework of opportunities of musical education in the republic in whole.

Singing Karaoke benefits the development of aesthetic sense, solicitous attitude to the national wealth, as well as raising national awareness of youth, his patriotic spirit. This is one of means of safeguarding the intangible heritage of Azerbaijani people. In today's world, in the era of worldwide globalization, singing karaoke is of important universal value, as the presented study guide is the propaganda of Azerbaijani music, its folk songs and classical romances among representatives of various nationalities who are interested in Azerbaijan, and is an indispensable tool for learning Azerbaijani language. Karaoke is a new trend in the chant.

From the technical point of view, karaoke is lip sync (singing to the soundtrack), which is accompanied in a computer monitor or TV screen by the test of a song with rhythmic highlighting of syllables to the music measures. This DVD-ROM has been prepared specifically on this principle. The manual includes 30 widely used folk songs, which are easily digested with the help of this edition by people of all ages, especially young people.

The collection includes also the beloved songs of the people of genius Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyli, the architect of the Azerbaijani musical culture of the twentieth century and the founder of a professional composer's creativity in Azerbaijan.

And this edition is devoted to the 125-th anniversary of this famous figure. U. Hajibeyli considered folk songs the foundation of all musical culture of the people. He has firstly registered the Azerbaijani folk songs in the form notes, herewith laying the way for a creative approach to the treasury of folk music.

Paying tribute to traditions of U. Hajibayli, the proposed tutorial embraces a musical fixation of the song melodies for their deeper exploration and adoption. As is well known, music and singing were important parts of the culture of many nations since ancient times, including for Azerbaijani people. Coming together in the home for distraction, people sang songs to the accompaniment of various musical instruments.

To the present time, singing songs is a favorite kind of pastime for many people. Herewith, these people can engage in different activities and be with different levels of intellectual development - singing all together. These days, in the period of rapid growth of sound-recording equipment and information technologies, people of different nationalities can easily learn singing karaoke.

The study guide on singing Azerbaijani folk songs and classical songs to the karaoke is the first attempt to introduce into the educational process of learning folk-song material by using modern information technologies.

The study is offered by several ways:

1. Karaoke with a text, music and vocal accompaniment,

2. Karaoke with a text, music and without vocal accompaniment;

3. Musical text.

Thus, the opportunity of listening music and familiarizing with the text of the proposed songs (or romance) visually at the same time, paves the way for a thorough review, facilitates memorization and promotes faster learning of the material. All the proposed songs and romances are performed by the best masters of Azerbaijani vocal art.

Thus, two romances by U. Hajibeyli to words from the great Azerbaijani poet and thinker Nizami of twelfth century – "Sensiz" ("Without You") and "Sevgili janan" ("beloved") are sounding in the performance of outstanding singer Bulbul. Folk songs are performed by well-known professional singers of the younger generation - Ilahi Mammadova (Fada) Fadai Mammadova (Lachin), Gochaga Askerov and Babak Niftaliev. The users of this manual will have a fair chance to sing the song "together" with renowned professionals, to keep a wary eye on the manner of their singing and practicing.

This interesting and exceptional learning process helps to activate the creative potential of students, forms a deep interest in musical performance, raises the quality of level of requirements for the artist and creates an artistic taste. Singing the best samples of national music through karaoke has an extraordinary power to influence hearts and minds of people, plays a crucial role in the educational process, in development and spiritual enrichment of the young generation, as well as in promoting the Azerbaijani musical culture abroad.

Translated by: Yusifli Javanshir Aziz oglu

 

 

Данное комплексное издание является учебным пособием нового поколения и представляет собой интерактивное учебное пособие, разработанное на основе новейших технологий и состоящее из ДВД-диска и брошюры, с необходимыми информационными данными разъясняющего толка.

Целью разработанного пособия является изучение и освоение популярных азербайджанских народных песен и классических романсов с помощью пения «караоке».

Издание подготовлено с учетом использования в учебном процессе современных информационных технологий, что способствует повышению уровня музыкального образования в школах, тем самым расширяет рамки возможностей музыкального просветительства в республике в целом. Пение под караоке способствует развитию эстетического вкуса, бережного отношения к народному достоянию, а также поднятию национального самосознания молодежи, его патриотического духа.

Это один из способов сохранения нематериального наследия азербайджанского народа. В современном мире, в эпоху всемирной глобализации, пение под караоке имеет важное общечеловеческое значение, ибо данное учебное пособие – это пропаганда азербайджанской музыки, её народных песен и классических романсов среди представителей различных национальностей, интересующихся Азербайджаном, и является незаменимым подспорьем для изучающих азербайджанский язык. Караоке – новое течение в песнопении.

Технически караоке – это пение под фонограмму, которая сопровождается на мониторе компьютера или экрана телевизора тестом песни с ритмичной подсветкой слогов в такт музыке.

Настоящий ДВД-диск подготовлен именно по такому принципу. В учебное пособие вошло 30 широко распространенных народных песен, которые с помощью данного издания с легкостью усваиваются людьми разного возраста, особенно молодежью. В сборник также включены горячо любимые в народе романсы гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли – зодчего азербайджанской музыкальной культуры ХХ века, основоположника профессионального композиторского творчества в Азербайджане, 125-летию со дня рождения которого посвящено данное издание.

У.Гаджибейли считал народные песни фундаментом всей музыкальной культуры народа. Он впервые нотировал азербайджанские народные песни, заложив пути для творческого подхода к сокровищнице народной музыки. В дань традициям У.Гаджибейли, в предлагаемом учебном пособии дается нотная фиксация песенных мелодий для их более глубокого изучения и освоения.

Как известно, с древних времен музыка и пение были существенными частями культуры многих народов, в том числе и азербайджанцев. Собираясь вместе в быту, для развлечений и др., люди пели песни под аккомпанемент разнообразных музыкальных инструментов. И по сей день пение песен остается любимым видом времяпровождения у многих народов. При этом эти люди могут заниматься различными видами деятельности и быть с различным уровнем интеллектуального развития - пение всех объединяет.

В наши дни, в период бурного роста звукозаписывающих оборудований и информационных технологий, люди разных народностей легко усваивают пение под караоке. Учебное пособие по пению под караоке азербайджанских народных песен и классических романсов – первая попытка внедрения в учебный процесс изучения народно-песенного материала посредством современных информационных технологий.

Изучение предлагается несколькими путями:

1. Караоке с текстом, музыкой и с вокальным сопровождением;

2. Караоке с текстом, музыкой, без вокального сопровождения;

3. Музыкальный текст.

Таким образом, возможность одновременно слушать музыку и визуально ознакомиться с текстом предлагаемой песни (или романса), создает почву для их тщательного изучения, облегчает запоминание, способствует более быстрому освоению материала. Все предлагаемые песни и романсы даны в исполнении лучших мастеров азербайджанского вокального искусства.

Так, два романса У.Гаджибейли на слова великого азербайджанского поэта и мыслителя ХЫЫ века Низами Гянджеви «Сянсиз» («Без тебя») и «Севэили жанан» («Любимая») звучат в исполнении выдающегося певца Бюльбюля. Народные песни даны в исполнении известных профессиональных певцов-ханенде более молодого поколения - Илахи Мамедовой (Фяда), Фядаи Мамедовой (Лачин), Гочага Аскерова и Бабека Нифталиева.

Пользователям учебного пособия выпадает редкий шанс петь песни «вместе» с известными профессионалами, следить за манерой их пения и практиковаться. Этот интересный и исключительный по своей сути обучающий процесс способствует активизации творческого потенциала ученика, формирует глубокий интерес к музыкальному исполнительству, качественно повышает уровень требований к исполнителю, формирует художественный вкус.

Пение под караоке лучших образцов национальной музыки обладает необыкновенной силой воздействия на умы и сердца людей, играет исключительную роль в воспитательном процессе, в развитии и духовном обогащении молодого поколения, а также в пропаганде азербайджанской музыкальной культуры за рубежом.

Профессор, Тариель МАМЕДОВ

 

 

Esta edición compleja es un material didáctico de la nueva generación y se representa un nuevo material didáctico elaborado en la base de las nuevas tecnologías y se consiste del DVD-disco y el folleto con todos los datos informativos.

El objeto del material elaborado es estudio y dominio de las canciones populares y romanzas clasicas azerbayanas con ayuda del canto "karaoke". El material está preparado contando el empleo durante el proceso de estudio las tecnologías de información modernas que contribuyen a la elevación del nivel de la educación musical en las escuelas, de esa manera amplia los marcos de la posibilidad de ilustración musical en república.

Cantar karaoke contribuye al desarrollo del gusto estético, cuidado municioso con patrimonio nacional, además contribuye a la elevación de la conciencia nacional, el espíritu patriótico de la juventud. Eso es uno de los medios de conservación de la herencia inmaterial del pueblo azerbayano.

En el mundo contemporáneo durante la época de la globalización mundial, karaoke posee el significado importante para toda la humanidad, por eso este material didáctico es la propoganda de la música azerbayana, sus canciones populares y romanzas clasicas entre los representantes de diferentes nacionalidades que interesan por Azerbayán, es un apoyo insustituible para las personas que aprenden el idioma azerbayano.

Karaoke es un nuevo corriente en el canto. El karaoke técnico es el canto con la ayuda de la pista que está acompañada en la pantalla del ordenador o la televisión por el texto de la canción con la iluminación rítmica de las sílabas al compás de la música. El DVD-disco original es preparado según este principio.

El material didáctico consiste de 30 canciones populares más famosas, que a través de esta edición asumen facilmente por las personas de distinta edad, sobre todo por juventud. En la colección se incluyen las romanzas más preferidas del compositor genial azerbayano Uzeir Gadjibeyli – el fundador de la cultura musical azerbayana del siglo XX y del arte de la composición profesional en Azerbayán, y esta edición se dedica a su 125 aniversario.

U. Gadjibeyli las consideraba las canciones populares como el fundamento de toda la cultura musical del pueblo. Fue él quien primaramente hizo las notaciones de las canciones populares azerbayanas y echó las bases del enfoque creativo al tesoro de la música popular. Rendiendo homenaje a las tradiciones de U. Gadjibeyli en el material didáctico propuesto se presenta la notación de melodías de canciones para su estudio u dominio más profundo.

Como, se sabe, desde los tiempos remotos la música y el canto fueron las partes significativas de la cultura de muchos pueblos incluso el azerbayano. Habitualmente reuniendose todos juntos para divertirse o para otras cosas la gente cantaba las canciones bajo el acompañamiento de los distintos instrumentos musicales. Hasta ahora el canto queda ser el tipo más preferido de pasatiempo entre muchos pueblos. Al mismo tiempo todas estas personas que cantan juntos pueden ocuparse de distintas actividades y tener el nivel diferente de la intelectualidad – el canto las une todas.

Actualmente, en la época del crecimiento rápido de los equipos fonográficos y las tecnologías de información las personas de distintas nacionalidades asumen facilmente el canto karaoke. El material didáctico del canto de las canciones populares y romanzas clasicas azerbayanas es un primer intento de penetración en el proceso de estudio de las canciones populares mediante las nuevas tecnologías de información.

Se propone unos modos de estudio:

1. Karaoke acompañado por el texto, la música y el acompañamiento vocal;

2. Karaoke acompañado por el texto, la música, sin el acompañamiento vocal;

3. El texto musical.

De este modo, la posibilidad de escuchar la música y simultáneamente ponerse al corriente del texto de la canción (o romanza) propuesta crea la base para su estudio profundo, facilita la memorización, contribuye a la asimilación más rápida del material. Todas las canciones y romanzas propuestas en la edición se cantan por los mejores maestros del arte vocal azerbayano.

Así dos romanzas "Сянсиз" ("Sin ti") y "Севэили жанан" ("Querida") cuya música pertenece a U. Gadjibebeyli y las palabras al gran poeta y pensador azerbayano del siglo XII Nizami Gendgevi se cantan por cantante eminente Bulbul. Las canciones populares se cantan por los cantantes-janende profesionales de la generación más joven – Ilaha Mamedova (Fada), Fadaa Mamedova (Lachin), Gochag Askerov y Babek Niftaliyev.

A los usuarios del material didáctico se cae la posibilidad rara de cantar las canciones "junto" a los profesionales conocidos, observar su modo de canto y practicarse. Este proceso de estudio que es muy interesante y extraordinario sobre su fondo contribuye a la activación del potencial creativo del alumno, forma el interés profundo por el canto, eleva cualitativamente el nivel de las exigencias ante el cantante, forma el gusto estético.

El canto karaoke de las mejores muestras da la música nacional posee la fuerza extraordinaria de la influencia a las mentes y las corazones de las personas, juega un papel peculiar en el proceso educativo, desarrollo y enriquecimiento espiritual de la joven generación y en la propoganda de la cultura musical azerbayana en el extranjero.

 

 

Cette publication intégré est un matériel d'enseignement pour la nouvelle génération et constuitue un guide d'étude interactive élaboré à base de technologies de pointe et composé d'un DVD-disque et une brochure avec les informations requises élucider les données mentionnées ci-dessus.

L'objectif du manuel en question est l'étude et la mise en valeur des chansons populaires folkloriques azerbaïdjanais et romances classiques en chantant le karaoké. La publication a été élaborée compte tenu des technologies de l'information moderne dans le processus d'enseignement qui favorise l'amélioration de la qualité de l'éducation musicale dans les écoles, ce qui élargit par là les cadres des possibilités d'éducation musicale dans la république dans son ensemble.

Chanter à la Karaoke contribue au développement du goût esthétique, au respect à la richesse nationale, ainsi que la sensibilisation nationale de la jeunesse, son esprit patriotique. C'est l'un des moyens de sauvegarder l'héritage immatériel du peuple azerbaïdjanais.

Dans le monde d'aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, chanter à karaoké est une valeur universelle important, puisque ce manuel est la propagande de la musique azerbaïdjanaise, ses chansons folkloriques et des romances classiques parmi les représentants des différentes nationalités qui sont intéressés à l'Azerbaïdjan, et est un outil indispensable pour l'apprentissage de la langue azerbaïdjanaise. Le karaoké est une nouvelle tendance dans le chant.

Du point de vue technique, le karaoké c'est le chant realisé sous le phonogramme, qui est accompagné sur l'écran d'ordinateur ou à l'ecran de télévision du test par l'éclaircissement rythmique des syllabes dans le rythme de la musique. Ce DVD-ROM a été préparé spécifiquement sur ce principe.

Le matériel d'enseignement comprend 30 chansons folkloriques largement utilisé, qui sont facilement digérés avec l'aide de cette édition par des personnes de tous âges, particulièrement par la jeunesse. De même, la collection comprend des chansons bien-aimée du peuple azerbaïdjanais de génie compositeur Uzeyir Hajibeyli, l'architecte de la culture azerbaïdjanaise musicale du XXe siècle et le fondateur de la profession de compositeur en Azerbaïdjan. Il est à noter que cette édition est consacrée au 125-ieme anniversaire de ce personnage célèbre.

U. Hajibeyli considérait les chansons folkloriques le fondement de toute culture musicale du peuple. Il a enregistré pour la première fois les chansons folkloriques d'Azerbaïdjan dans les notes ayant inculqué de bons principes à une approche créative au trésor de la musique folklorique. Rendant hommage aux traditions de U. Hajibayli, le matériel d'enseignement proposé englobe une fixation musicale des mélodies des chansons à l'effet de les étudier et s'approprier comme il faut.

Comme on le sait, la musique et le chant ont été des éléments importants de la culture de nombreux pays depuis les temps anciens, y compris pour le peuple azerbaïdjanais. Se mettant ensemble dans la maison pour se distraire, les gens chantaient des chansons en s'accompagnant aux divers instruments musicaux.

Et pour le moment, le chant est une sorte de passe-temps favori pour beaucoup de gens. Ci-joint, ces personnes peuvent s'engager dans des activités différentes et d'être avec différents niveaux de développement intellectuel – le chant serve à se réunir tous ensemble.

Ces jours-ci, dans la période de croissance rapide des appareils enregistreurs et de technologies informatiques, des personnes de nationalités différentes peuvent facilement apprendre le chant en karaoke. Le guide d'étude sur les chansons folkloriques azerbaïdjanaises et chansons classiques pour le karaoké est la première tentative d'introduire les chansons populaires folkloriques dans le processus d'analyse du matériel d'apprentissage en utilisant des technologies modernes informatiques.

L'étude est proposé par plusieurs moyens:

1. Karaoke avec un texte, de musique et de l'accompagnement vocal;

2. Karaoke avec un texte, la musique et sans accompagnement vocal;

3. Texte musical.

Ainsi, la possibilité d'écouter la musique et la familiarisation visuelle avec le texte des chansons proposées (ou la romance) dans le même temps, donne la mesure d'un examen approfondi, facilite la mémorisation et favorise un apprentissage plus rapide de la matière. Toutes les chansons et les romances proposées sont exécutées par les meilleurs maîtres de l'art vocal Azeri.

Ainsi, deux romances par U. Hajibeyli sur des paroles du grand poète azerbaïdjanais et penseur du XIIe siècle Nizami –«Sensiz» («Sans Toi») et "Sevgili Janan " ("bien-aimé») se chantent par le chanteur exceptionnel Bulbul . Les chansons folkloriques sont exécutées par des chanteurs professionnels de la jeune génération - Ilahi Mammadova (Fada), Fadai Mammadova (Latchine), Gochaga Askerov et Babak Niftaliev. Les utilisateurs de ce manuel ont une bonne chance de chanter la chanson «ensemble», avec des professionnels renommés, d'avoir l'œil attentif sur la manière de leur chant et la pratique.

Ce processus d'apprentissage intéressant et exceptionnel contribue à activer le potentiel créatif des étudiants, provoque l'intérêt profond à l'exécution musicale, élève le niveau des exigences à l'égard de l'artiste et crée un goût artistique.

Chanter les meilleurs échantillons de la musique nationale en karaoké possède un extraordinaire pouvoir d'influencer les cœurs et les esprits de personnes, joue un rôle crucial dans le processus éducatif, dans le développement et l'enrichissement spirituel de la jeune génération, ainsi que dans la promotion de la culture azerbaïdjanaise musicale à l'étranger.

 

 

In Aserbaidschan wurde zum ersten Mal aufgrund der neuen Methodik das Lehrmittel (DVD und Handbücher) für die Erlernung der bekannten Volksmusiken und klassischen Romanzen durch die Karaoke-Darbietung ausgefertigt. In der modernen globalisierten Welt sind der Schutz des eigenartigen Anblickes der nationalen Musik im Prozess der Integration zur Weltkultur, der Wissenschaft und Bildung, Erhöhung des Interesses der Menschen von den verschiedenen Nationen zur aserbaidschanische Musik, Erweiterung der Provokation der nationalen Musik in der Welt, ebenso Entwicklung und Entfaltung der Gewohnheiten der aserbaidschanischen Jugend, die sich nicht nur in der Republik Aserbaidschan, sondern auch im Nah-und Fernost befinden, aktuelle Probleme unserer Gegenwart.

Karaoke-Darbietung der aserbaidschanischen Volksmusik ist unmittelbar auf Erhöhung des Musikgeschmackes der Jugend, Vermittlung der Sorge zum kulturellen Schatz, ebenso Entwicklung ihres nationalen Mentalität und des patriotisches Geistes gerichtet. Dies ist einer der immateriellen Wege des Schutzes des kulturellen Schatzes des aserbaidschanischen Volkes.

Hauptzweck dieser Herausgabe ist die Anwendung der Informationstechnologien im Lehrprozess, Verbesserung der musikalischen Bildungsebene in den allgemeinbildendne Oberschulen, Erweiterung der musikalischen Aufklärung in der Republik. Wegen der Provokation der aserbaidschanischen Musik unten den Menschen von verschiedenen Nationalitäten ist Karaoke-Darbietung der Volksmusiken und klassischen Romanzen von großer Bedeutung, dies ist für die Menschen, die sich mit Aserbaidschan und der aserbaidschanischen Sprache interessieren, erforderlich.

Die Benutzung solches Lehrmittels ist für die Bekanntschaft der aserbaidschanischen Musik aufgrund der Tätigkeit der Diasporagesellschaften wichtig. Zu diesem Lehrmittel sind 30. Volksmusiken, die im Volk weit verbreitet sind und alle Altersgruppen der Generation umfasst, insbesondere von der Jugend leicht begreifen werden kann, eingeschlossen. Zu dieser Sammlung sind auch zwei Romanzen des beruflichen Komponisten Herrn Hajibayli Uzeyir, der Gründer der Musikkultur des XX Jahrhunderts ist, eingeschlossen und dieses Lehrmittel ist dem 125-jährigen Jubiläum dieses Komponisten gewidmet.

Bekannter Komponist Herr HAJIBAYLI UZEYIR, der den Grundstein der Musikkultur Aserbaidschans gelegt hat, hat zum ersten Mal die Volksmusik hochgeschätzt und Volksmusik in Noten übertragen und die Benutzungswege des Schaffens des Komponisten gezeigt. Als Fortführung der Traditionen des bekannten Komponisten Uzeyir Hajibayli ist in diesem Lehrbuch wegen der tiefen Erlernung der Volksmusik die Noten vorgelegt worden waren. Karaoke-Musikdarbietung ist neue Tendenz. Wie mit bekannt ist, Musik und Singen in der altertümlichen Zeit den wichtigen Bestandteil der Kultur der nicht nur Aserbaidschaner, sondern auch anderer Völker beträgt hat.

Die Menschen haben sich in ihrer Freizeit in einem Ort gesammelt und unter der Begleitung der verschiedenen und vielfältigen Musikinstrumente gesungen und gespielt. Bis zur Zeit ist Singen die Lieblingsbeschäftigung der Menschen von den verschiedenen Berufsinhabern und verschiedenen Entwicklungsebenen für Gestaltung der Freizeit. Aber in unserer Zeit haben die Menschen das Singen unter Karaoke aufgrund der Anwendung der Informationstechnologien und Tonbandaufnahmen. Technisch beruft Karaoke sich auf Singen einer populären Musik unter Phonogramm, das zur Beleuchtung und Begleitung der Musik durch Computermonitoring oder Fersehenschirm der Musiktexte dient.

Vorgelegtes DVD ist zwar aus diesem Grund hergestellt. Herausgabe von DVD-Scheiben und Handbücher bestanden aus der aserbaidschanischen Volksmusik und klassischen Romanzen ist erste Praxis berufend auf Anwendung der Informationstechnologien in der modernen Zeit.

In DVD sind einige Wege der Karaoke-Darbietung gegeben:

1. Karaoke-Text, Musik und Vokalbegleitung;

2. Karaoke mit Text und Musik, durch Begleitung von Vokal;

3. Melodiemusik.

Musiktexte in Handbüchern und Note-Herausgabe (Kanto). Somit ist es möglich, gleichzeitig Musik oder Romanze zu hören, den Text zu sehen und die Noten zu verfolgen, sie tiefer und leicht zu begreifen und später Karaoke zu singen und selbstständig zu handeln. Zum Lehrbuch waren die Romanzen "Sansiz" und "Sevgili Janan" des bekannten Komponisten Uzeyir Hajibayli aufgrund der Wörter des bekannten aserbaidschanischen Dichters und Denkers vom XII Jh. Nizami in der Darbietung Bülbül eingeschlossen.

Volksmusiken in der Sammlung waren in der Darbietung der bekannten Volksmusiksänger wie Herr Niftaliyev Babak, Herrn Asgarov Gotschag, Frau Ilaha Fada und Frau Lachin Fadaya vorgestellt. Für die Benutzer des Lehrbuches dies ist sehr interessanter Prozess und gewährt Ihnen die Möglichkeit zusammen mit den beruflichen Sängern zu singen, ihre Dramietungsmanövre zu verfolgen und ihre Erfahrung zu erwerben.

Dies wird vor allem bei der Jugend die Verantwortung zur Darbietungskunst und Interesse zur Musikkultur erwecken. Eines der wichtigen Muster der nationalen Musik "Karaoke" dient zur unüblichen emotionellen Wirkung zum Herzen und Bewusstsein der Menschen, Entwicklung und Entfaltung der Erziehung der Jugend, ihrer künstlichen Neigung und Verabreichung der Moralität und der Provokation und Verbreitung der Aserbaidschanischen Musikkultur in der ganzen Welt.

 

 

Yuxarı