Xalq musiqisi / Azsaylı xalqların mahnıları karaoke

Azərbaycan Respublikası polietnik dövlətdir. Qədim odlar diyarında yaşayan xalqlar – azərbaycanlılar, ruslar, tatarlar, talışlar, ləzgilər, gürcülər, avarlar, saxurlar və başqaları milli-mədəni və folklor ənənələrinin qorunub saxlanılması və inkişafı üçün əlverişli şəraitə malikdirlər. Burada Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların və etnik qrupların mənəvi irsini əks etdirən rəngarəng musiqi nümunələri öz əksini tapır.

 


Avar mahnısı. "BERSİNAY"
Avar mahnısı. "DİRAB ZAQATALA"
Avar mahnısı. "HACI MURAD"
Avar mahnısı. "NİKER BU BAYAL"
Avar mahnısı. "ŞAH XİRİYAY?"
Aysor mahnısı. "TURAME RAME"
Gürcü mahnısı. "SAMA İYA!"
Hapıt mahnısı. "ÇƏHRƏ"
Hapıt mahnısı. "FOTKAR HƏŞXƏRE"
İngiloy mahnısı. "ALİABATİ"
İngiloy mahnısı. "RAQAR AR QAVİĞİMO"
İngiloy mahnısı. "VƏTƏN MAHNISI"
Kürd mahnısı. "MƏYRƏMƏ"
Kürd mahnısı. "ŞƏMMAME"
Lahıc mahnısı. "AFTO"
Lahıc mahnısı. "SƏNƏTKAR"
Lahıc mahnısı. "VƏTƏN AZƏRBAYCAN"
Ləzgi mahnısı. "CEHİLVAL"
Ləzgi mahnısı. "LEZGİNKADAL İLİQA"
Ləzgi mahnısı. "MEXER YA"
Ləzgi mahnısı. "ŞİRİN-ŞİRİN"
Ləzgi mahnısı. "VATANDİL ÇİL"
Ləzgi mahnısı. "ZAZ YAR AVA, YARĞARAVA"
Molokan mahnısı. "İVANOVKA"
Molokan mahnısı. "NA TROPİNKE"
Molokan mahnısı. "NE DLYA MENYA"
Molokan mahnısı. "SOLNTSE KLONİTSYA"
Rutul mahnısı. "BİÇƏDİ RİŞ"
Rutul mahnısı. "DƏYDİ RİŞ"
Rutul mahnısı. "ŞAHZADA"
Rutul mahnısı. "XAŞDİ RİŞ"
Rus mahnısı. "NAŞA CİZN KOROTKA"
Rus mahnısı. "VESEL YA VESEL"
Saxur mahnısı. "ALA GÖZLÜM"
Saxur mahnısı. "CEYRANIM"
Saxur mahnısı. "SALAM MALİK"
Saxur mahnısı. "YAR AMAN"
Tatar mahnısı. "URMANLARDA"
Talış mahnısı. "GİLƏVO"
Talış mahnısı. "KİNƏLİM ŞONOŞ BOMONO"
Talış mahnısı. "TOLIŞA KİNƏ"
Talış mahnısı. "TSIMI DİLBƏR"
Talış mahnısı. "ZANQ BIKA"
Udin mahnısı. "BEŞ AİS"
Udin mahnısı. "GALUN ÇÖY BAKİ?"
Udin mahnısı. "HUN ZAXUN"
Udin mahnısı. "NİJ"
Udin mahnısı. "POPURRİ"

Elmi redaktordan


Müasir dövrdə mənəvi mədəniyyət milli özünüdərkin vasitələrindən biri olub, insanın harmonik inkişafı və tərbiyəsinin əsas mənbəri kimi çıxış edir. Bu mənada onun qorunması, bərpası, zənginləşdirilməsi və yenidən mənalandırılması olduqca vacibdir.

Bu gün dünya məkanında baş verən ictimai cəmiyyətin qloballaşması və inteqrasiyası prosesləri ona gətirib çıxarmışdır ki, insanlar öz simalarını, tarixi-mədəni köklərini itirirlər.

Bunun üçün qloballaşma və antiqloballaşma problemlərinin dərinliyinə varmaq vacib deyil, sivilizasiyanın sabit inkişafı yalnız mədəni rəngarəngliyin qorunması şəraitində mümkündür. Coğrafi baxımdan Avropa və Asiya qitələrinin sərhəddində yerləşən müasir demokratik Azərbaycan tarixi keçmişdə müxtəlif sivilizasiyaların: əhəməni-sasani, roma-bizans, skif-xəzər, türk-oğuz mədəniyyətlərinin kəsişməsində bərqərar olmuşdur.

Lakin maddi və mənəvi dəlil kimi tarixi abidələrdə təcəssümünü tapmış bütün bu mədəni təbəqələrin rəngarəngliyi və mozaikliyi ilə yanaşı, Azərbaycanın çiçəklənməsi fenomeni onun etnogenezi ilə, bədii yaradıcılığın ən müxtəlif sahələrində ecazkar incilər yaradan xalqla bağlıdır.

Azərbaycan etnosunun tarixini nəzərdən keçirsək, görərik ki, respublikamızın əhalisinin 90% -ni təşkil edən azərbaycanlılardan başqa, bu etnosun təşəkkülündə əsrlərdən bəri müxtəlif azsaylı xalqlar, etnik və milli qruplar iştirak etmişlər. Onların arasında Altay ailəsinin türk qoluna məxsus (azərbaycanlılar, tatarlar, mesxeti türkləri), həmçinin, hind-avropa (tatlar, talışlar, dağ yəhudiləri, kürdlər), qafqaz (udilər, ləzgilər, avarlar, saxurlar, buduqlular, ingiloylar, qrızlar, xınalıqlar), slavyan (ruslar, molokanlar, ukraynalılar) dil qruplarının təmsilçiləri vardır.

Müasir Azərbaycan polietnik dövlətdir və respublikanın rəhbərliyinin yürütdüyü siyasətin əsas məsələlərindən biri dövlətin polietnik kütləsinin – ölkənin mədəni genofondunun özəyinin qorunub saxlanılmasından ibarətdir ki, bu da özündə etnik mədəniyyətin dil, xalq incəsənəti, maddi mədəniyyəti, adət və ənənələrinini, mənəviyyatını və ənənəvi tərbitə sistemini cəmləşdirir.

Azərbaycanda özünəməxsus "etnik intibah" Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilə aid sərəncamından sonra başlamışdır.

Sərəncamın məzmununda etnik azlıqların təhsil, mətbuat, mərkəzi televiziya və radio ilə xüsusi verilişlərin təşkili, həmfikirlik və ədalətlilik, tolerantlıq və həqiqilik, bərabərlik və əməkdaşlıq hüquqları təsbit edilir. Bu sərəncamın uğurla həyata keçirilməsi ona gətirib çıxarmışdır ki, yeni Azərbaycanın vətəndaşlarının bugünkü şüurunda üç komponentin vəhdəti kök salmışdır: bunlar öz etnosuna mənsubluq haqqından (istər azərbaycanlı, istər tatar, istər talış, istərsə də rus olsun), öz milli ənənələrinə və öz xalqının tarixinə hörmət və məhəbbət hissindən, milli dilin və milli mədəniyyətin öyrənilməsi meyllərindən ibarətdir.

Eyni zamanda, onların çoxmillətli Azərbaycan cəmiyyətinə və nəhayət, dünya birliyinə mənsubiyyət hüququnun təsdiqi, təkcə öz xalqının və çoxmillətli ölkəsinin taleyi üçün deyil, həmçinin bütün dünyanın taleyinə görə məsuliyyət hissini aşılayır.

Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, etnik mədəniyyətin qorunması və inkişaf etdirilməsi problemi ilə qarşılaşmasın. Məlumdur ki, ümumi məqsəd insanları birləşdirir. Əsas vəzifə - biliklərin zənginləşdirilməsi, millətin və onun mədəniyyətinin qorunmasından, əvvəlki nəsillər tərəfindən qorunub saxlanılan biliklərin gələcək nəsillərə ötürülməsindən ibarətdir.

Azərbaycanda yaşayan xalqlarının rəngarəng musiqi folkloru - əsrlərin dərinliyindən gələn zəngin mənəvi xəzinədir. Əsası dahi Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan musiqi folklorşünaslığı elmi əsl xalq musiqi nümunələrinin öyrənilməsi işində zəngin təcrübə əldə etmişdir. Lakin respublikada milli azlıqların xalq musiqisinin toplanılması, öyrənilməsi və geniş təbliği üzrə fəal və məqsədyönlü iş yalnız son illərdə başlanılmışdır.

Təqdim olunan «Azərbaycan xalq mahnıları və respublikada yaşayan azsaylı xalqların mahnıları» kitabı - 2011-ci ilin yay ayları ərzində «Musiqi Dünyası» jurnalının baş redaktoru, sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovun başçılığı ilə jurnalın yaradıcı qrupu və Ü.Hacıbəyli adına adına Bakı Musiqi Akademiyasının professor-müəllim heyəti tərəfindən respublikanın müxtəlif bölgələrində keçirilmiş sahə araşdırmalarının bəhrələri olub, respublikada yaşayan azsaylı xalqların mahnı folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi, geniş təbliği və audioyazıya alınması məqsədini daşıyır.

Azərbaycan xalqı, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, respublika cəmiyyətinin əsas hissəsi olan azərbaycanlılardan və ölkənin müxtəlif guşələrində yığcam halda yaşayan 30 adda millət və etnik qruplardan ibarətdir.

Bu layihədə onlardan yalnız bir neçə etnos təqdim olunmuşdur (cəmi 16). Hazırkı topluya daxil edilmiş parlaq səciyyəli xalq mahnıları respublikamızda indiyə qədər yaşadılan etnik folklor musiqisinin janr rəngarəngliyini əks etdirir.

Yaradıcı qrup Azərbaycanın kənd məntəqələrində yığcam halda yaşayan xalqların autentik folkloruna – mərasim, mövsüm və əmək nəğmələrinə, layla və ağılara xüsusi diqqət yetirmişdir. Bununla yanaşı, ənənəvi folklor irsinin şəhər mühitində mövcudiyyəti və yeniləşməsi də nəzərdən qaçırılmamışdır: tatar və ya ləzgi xalq musiqi nümunələri buna bariz misaldır. Ümumiyyətlə, bu layihə aktual mülki-hüquqi, ekoloji-maarifləndirmə, ictimai-tədris, mədəni-tərbiyəvi, tarixi-etnoqrafik elmi problemlərin həllinə yönəldilmişdir.

Bütün bu problemlər unikal nümunələrin – Azərbaycanın musiqi folklorunun artefaktlarının toplanması, qorunması və elektron multimedia rabitə vasitələrilə bəşəriyyətin gələcək nəsillərinə ötürülməsi ilə bağlıdır.

Təqdim olunan nəşr:

- Azərbaycanın ənənəvi musiqi mədəniyyətinin infrastrukturu haqqında bilikləri genişləndirir;

- Dünyanın müxtəlif guşələrində yaşayan insanları Azərbaycanın etnik musiqi landşaftı ilə tanış edir;

- Ziyalıların və tələbə gənclərin humanitar tədrisinə və biliklərinin zənginləşdirilməsinə imkan yaradır;

- Azərbaycanın ənənəvi musiqisini sənədləşdirir;

- Həm yerli əhali, həm də turistlər tərəfindən təbii və mədəni sərvətlərin qorunması ilə bağlı qayğının yüksəlməsinə səbəb olur;

- Ənənəvi musiqi mədəniyyətini onların movcud olduğu zonalarda qoruyur;

- Ekoturizm sahəsində menecment, monitorinq texnikası və metodlarını inkişaf etdirir;

- Azərbaycan xalqının köklü ənənəvi musiqi mədəniyyəti üzərində müəlliflik hüququnu möhkəmləndirir.

Layihə insan haqlarına dair beynəlxalq – hüquqi aktlara və milli azlıqların qorunmasına dair çərçivə konvensiyasına əsaslanır; UNESCO-nun 32-ci sessiyasında (2003-cü il) qəbul olunmuş beynəlxalq konvensiyanın müddəalarında öz əksini tapmış qeyri – maddi mədəni irsin mədəniyyətin rəngarəngliyinin qaynaqları və sabit inkişafının təminatçısı kimi əhəmiyyətinə diqqət yetirir;

Beynəlxalq intellektual mülkiyyət təşkilatının 1998-ci ildən başlayaraq, intellektual mülkiyyət sahəsində yeni istiqamətin – ənənəvi biliklərin qorunması probleminin irəli sürülməsində təşəbbüslərini nəzərə alır;

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» və «Folklor ifadəsinin hüquqi qorunmasına dair» Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını qəbul edir.

Azərbaycanın etnomusiqi mədəniyyətinə həsr olunmuş elektron nəşrin tərtibində və çap olunmasında: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şəhər və rayon mədəniyyət idarələri, Azərbaycan ərazisində yaşayan azsaylı xalqların respublika cəmiyyətləri, «Musiqi Dünyası» elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik, mədəni-maarifçilik jurnalı iştirak etmişdir.

Biz layihənin bütün iştirakçılarına, o cümlədən, xalq musiqiçilərinə, etnik musiqi yaddaşının qoruyuçularına, Azərbaycanın ənənəvi folklorunun daşıyıcılarına, respublikanın regionlarının, şəhər və kəndlərinin əhalisinə səmimi minnətdarlığımızı və ehtiramımızı bildiririk.

Professor, Tariyel MƏMMƏDOV

 

Under present-day conditions the traditional spiritual culture of the people serves as a means of national self-identification, as life-giving soil for the harmonious development and education of human beings. In this context, its preservation, restoration, enrichment and understanding are extremely important.

The globalization and integrative processes occurring today in the global space of social reality leads to the fact that people sometimes lose patience, forfeiting their own historical and cultural roots. It is not necessary to delve into details of the problems of globalization and anti-globalization studies to realize the following: sustainable development of our civilization is possible only in conditions of cultural diversity.

The modern democratic Azerbaijan geographically located at the frontiers of European and Asian continents is at the crossroads of different civilizations from the viewpoint the historical past - Aheminido-Sasanian-Seljuk, Roman-Byzantine, Scythian-Khazar, Turkic-Oguz. The phenomenon of prosperity of Azerbaijan is founded in the ethnogenesis of its people - the creator of unique values in various fields of artistic creation with all the mosaic and multi-color kaleidoscopic cultural strata, sunk into the historical monuments of material and spiritual documentation.

However if you retrace the history of the Azerbaijani ethnos, you will see that except for the Azerbaijanis, constituting about 90% of the country total population, various minority peoples, ethnic and national groups were involved in formation and establishment of this ethnic group for centuries. Among them you can see representatives of the Turkic branch of Altaic family - Azerbaijanis, Tatars, Meskhetian Turks, the Indo-European language group - Tats, Talysh, Mountain Jews, Kurds; the Caucasian language group - Udi, Lezgins, Avars, Tsakhurs, buzugtsy, ingiloy, gryz and khinalig: the Slavic languages group - Russian, Molokans, Ukrainians and others.

The modern Azerbaijan is a multi-ethnic state and one of the main tasks of a balanced policy of political guidance of the republic is to preserve the multi-ethnic array of state – the determinant of the cultural gene pool of the country, including such elements as the language of ethnic culture, folk art, material culture of the people, customs and traditions, ethics and the traditional system of education and so on.

The "ethnic renaissance" in Azerbaijan began in its own way with the famous Edict of the President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev, published in 1993. The decree clearly identified ethnic minority rights in education, printing, special broadcasts on national television and radio, the equality and partnership, solidarity and justice, tolerance and honesty. The successful implementation of this decree has led to the fact that the today's consciousness of the new national of Azerbaijan consists of unity of three components: the right of belonging to their ethnic group (whether it be Azerbaijanis, Tatars, Talysh, Russian, etc.), love and respect for their national traditions and history of his people, aspiration for study of the national language and national culture, the right of belonging to a multi-ethnic Azerbaijani society and, finally, the right of belonging to the world community, a sense of responsibility not only for the fate of its people and its multi-ethnic country, but around the world. It is likely that there is no people who wouldn't be faced with a problem of preservation and development of their ethnic culture. As is well known the overall intent joins together.

Our main task is to be enriched with new knowledge, to preserve the nation and its culture, providing for the future preservation of the knowledge accumulated by previous generations, etc. The varied and colorful folk music of the peoples of Azerbaijan is a rich spiritual heritage, which throw back into centuries and millennia.

The musical folkloristics has extensive experience of studying the primordial folklore as a science, based in Azerbaijan by the great Uzeyir Hajibeyli. However, active and purposeful work on collecting, studying and broad dissemination of musical folklore of ethnic minorities of the republic began only in recent years.

The proposed book "Azerbaijani folk-songs and songs of minority people living in the republic" is one of the tag products fulfilled in field conditions in various regions of the republic within summer of 2011 by the teaching staff of Baku Musical Academy named after U.Hajibayli and the creative team of the magazine "Music World" at the head of the professor Tariyel Mammadov aiming at collecting, systematization, widely dissemination and audio recording of the song folklore of people living in the republic.

Despite the fact that the representative part of the whole society of the republic consists of Azerbaijanis, it is populated by more than 30 titular nationalities and ethnic groups. In this project they are represented by several ethnic groups (total 16). However, the proposed collection, encompassing the most striking and characteristic folk-song melodies reflects adequately the ethnic diversity of the genre of folk music, existing in Azerbaijan.

The authentic folklore of the peoples, compactly living in various rural regions – the ceremonial, calendar, employment, drinking etc has been emphasized particularly. In addition, some attention paid to the characteristics of existence or renewal of the traditional folk heritage in a modern urban environment. In general, we have to note the following: the project aims at solving civil, environmental, educational, social, educational, cultural, historical, ethnographic and scientific problems associated with the collection, preservation and transmission of multimedia electronic communication of unique designs - artifacts of folk music Azerbaijan succeeding generation of mankind.

The proposed electronic edition:

- Expands knowledge about the infrastructure of the traditional musical culture of Azerbaijan;

- Attaches the people living in different parts of the world community to the musical landscape of ethnic Azerbaijani;

- Promotes the liberal education and self-instruction of intellectuals and students;

- memorializes the traditional music of Azerbaijan;

- Raises concern about the conservation of natural and cultural values among the local population and tourists;

- Retains the traditional musical culture in the areas of their existence - developing methods and techniques of management and monitoring of ecotourism;

- Establishes the copyrights of the people of Azerbaijan to the age-old traditional musical culture.

The project is guided by international instruments on human rights and the Framework Convention for the Protection of National Minorities; takes into account the value of the intangible cultural heritage as an accumulative of cultural diversity and ensure sustainable development that is embedded in the position of an international convention, adopted in 32-th session of UNESCO (2003); takes into account that the World Intellectual Property Organization (WIPO) initiated a new direction in 1998in the field of intellectual property - the problem of protection of traditional knowledge; recognizes the Constitution of the Azerbaijan Republic, the laws of Azerbaijan Republic Law "On Copyright and Related Rights" and "Legal Protection of Expressions of Folklore" .

The compiling and publishing of an electronic publication dedicated to the ethno-musical culture of Azerbaijan have been attended by: the Ministry of Education of Azerbaijan Republic, Baku Music Academy named after U.Hajibayli, district and municipal departments of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic, the Association of minority peoples living in the territory of Azerbaijan, the creative team of the music magazine "Music World".

Hereby we would like to express feelings of sincere gratitude and appreciation to all project participants, first of all to the folk musicians, keepers of ethnic musical memory, holders of traditional folklore of Azerbaijan, as well as residents of regions, cities and rural areas of the country.

Professor, Tariyel MƏMMƏDOV

 

В современных условиях традиционная духовная культура народа выступает как средство национальной самоиндентификации, как живительная почва для гармоничного развития и воспитания человека. В этом смысле ее сохранение, восстановление, обогащение и осмысление чрезвычайно важны.

Происходящие сегодня в мировом пространстве социальной действительности глобализационные и интегративные процессы ведут к тому, что люди порой «теряют» себя, утрачивая собственные историко-культурные корни. Не обязательно детально вникать в проблемы глобалистики или антиглобалистики, чтобы осознать следующее: устойчивое развитие нашей цивилизации возможно исключительно в условиях сохранения культурного разнообразия.

Географически расположенный на рубеже европейского и азиатского континентов современный демократический Азербайджан с точки зрения исторического прошлого находится на стыке различных цивилизаций – Ахеминидско-Сасанидско-Сельджукской, Римско-Византийской, Скифо-Хазарской, Тюрко-Огузской. При всей мозаичности и многокрасочной калейдоскопичности культурных напластований, запечатленных в исторических памятниках материальной и духовной документологии, феномен процветания Азербайджана заложен в этногенезе его народа – создателя уникальных ценностей в самых различных областях художественного творчества.

Если проследить историю этноса Азербайджана, мы увидим, что, кроме азербайджанцев, составляющих около 90% всего населения страны, в формировании и становлении этого этноса испокон веков принимали участие различные малочисленные народы, этнические и национальные группы. Среди них представители тюркской ветви алтайской семьи - азербайджанцы, татары, турки-месхетинцы; индоевропейской языковой группы - таты, талыши, горские евреи, курды; кавказской языковой группы - удины, лезгины, аварцы, цахуры, бузугцы, ингилои, грызы, хыналыгцы; славянской группы языков - русские, молокане, украинцы и др.

Современный Азербайджан является полиэтническим государством и одной из основных задач сбалансированной политики руководства республики становится сохранение полиэтнического массива государства – детерменанта культурного генофонда страны, включающего такие элементы этнической культуры как язык, народное искусство, материальная культура народа, обычаи и традиции, этика и традиционная система воспитания и т.д.

Своего рода «этнический ренессанс» в Азербайджане начался с известного Указа Президента Азербайджанской Республики, общенационального лидера Гейдара Алиева, изданного в 1993 году. В Указе четко обозначены права миноритарного этноса на образование, печать, специальные выпуски передач по центральному телевидению и радио, на равноправие и партнерство, солидарность и справедливость, толерантность и правдивость. Успешная реализация данного Указа привела к тому, что сегодняшнее самосознание гражданина нового Азербайджана включает единство трех компонентов: право принадлежности к своему этносу (будь то азербайджанцы, татары, талыши, русские и др.), любовь и уважение к своим национальным традициям и истории своего народа, стремление к изучению национального языка и национальной культуры; право принадлежности к многонациональному азербайджанскому обществу и, наконец, право принадлежности к мировому сообществу, чувство ответственности не только за судьбы своего народа и своей многонациональной страны, но и всего мира. Наверное, нет такого народа, который бы не стоял перед проблемой сохранения и развития этнической культуры. Общая цель, как известно, объединяет.

Основные наши задачи – это обогащение новыми знаниями, сохранение нации и её культуры, обеспечение для будущих поколений сохранности знаний, накопленных предыдущими поколениями и т.п. Многообразный и красочный музыкальный фольклор народов Азербайджана - богатое духовное наследие, которое уходит своими корнями в глубь веков и тысячелетий.

Музыкальная фольклористика как наука, основанная в Азербайджане великим Узеиром Гаджибейли, имеет богатый опыт изучения первозданного фольклорного материала. Однако активная и целенаправленная работа по собиранию, изучению и широкой пропаганде музыкального фольклора малых народов республики началась лишь в последние годы.

Предлагаемая книга «Азербайджанские народные песни и песни малых народов, проживающих в республике» - одна из итоговых работ, проведенных в полевых условиях в различных географических уголках республики за летний период 2011 года профессорско-преподавательским составом Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли и творческой группой журнала «Musigi Dunyasi» под руководством профессора Тариеля Мамедова с целью сбора, систематизации, широкой пропаганды и аудиозаписи песенного фольклора народов, населяющих республику. Несмотря на то, что репрезентивная часть всего общества республики состоит из азербайджанцев, в стране проживают более чем 30 титульных национальностей, этнических групп.

В настоящем проекте они представлены несколькими этносами (всего 16). Однако предлагаемая коллекция, вобравшая в себя наиболее яркие и характерные народно-песенные мелодии, достаточно полно отражает жанровое разнообразие этнической фольклорной музыки, бытующей по сей день в Азербайджане. Особый акцент сделан на аутентичном фольклоре народов, компактно проживающих в сельских местностях различных регионов - обрядовые, календарные, трудовые, застольные и др. Наряду с этим определенное внимание уделено особенностям бытования или обновления традиционного фольклорного наследия в условиях современной городской среды.

В целом отметим следующее: проект направлен на решение актуальных гражданско-правовых, эколого-просветительских, социально-образовательных, культурно-воспитательных, историко-этнографических и научных проблем, связанных со сбором, сохранением и передачей мультимедийными средствами электронной связи уникальных образцов – артефактов музыкального фольклора Азербайджана последующему поколению человечества. Предложенное электронное издание: - расширяет знания об инфраструктуре традиционной музыкальной культуры Азербайджана; - приобщает людей живущих в разных уголках мирового сообщества к музыкальному этническому ландшафту Азербайджана; - способствует гуманитарному образованию и самообразованию интеллигенции и учащейся молодежи; - документально фиксирует традиционную музыку Азербайджана; - повышает заботу о консервации естественных и культурных ценностей как среди местного населения, так и у туристов; - сохраняет традиционную музыкальную культуру в зонах их бытования – развивает методы и технику менеджмента и мониторинга экотуризма; - закрепляет авторские права народа Азербайджана на исконную традиционную музыкальную культуру.

Проект руководствуется международно-правовыми актами о правах человека и рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств; принимает во внимание значение нематериального культурного наследия в качестве аккумулирующего фактора культурного разнообразия и гарантии устойчивого развития, заложенного в положении международной конвенции, принятого на 32 сессии UNESCO (2003 год); учитывает, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) с 1998 года инициировала новое направление в сфере интеллектуальной собственности – проблема охраны традиционных знаний; признает Конституцию Азербайджанской Республики, Законы Азербайджанской Республики «Об авторских правах и смежных правах» и «Правовой охране выражения фольклора».

В составлении и публикации электронного издания, посвященного этномузыкальной культуре Азербайджана, принимали участие: Министерство Образования Азербайджанской Республики, Бакинская Музыкальная Академия им.У.Гаджибейли, районные и городские отделы Министерства Культуры и Туризма республики, Общества малых народов, проживающих на территории Азербайджана, творческая группа научно-педагогического, критико-публицистического и культурно-просветительского музыкального журнала «Musigi Dunyasi».

Мы выражаем чувства искренней признательности и благодарности всем участникам проекта. В первую очередь народным музыкантам, хранителям этнической музыкальной памяти, носителям традиционного фольклора Азербайджана, а также жителям регионов, городов и сельской местности республики.

Профессор, Тариель Мамедов.

 

En las condiciones modernas la cultura tradicional espiritual del pueblo actúa como el medio de la autoidentificación nacional como el suelo vivificante para el desarrollo armonioso y la educación de la persona. En este sentido la conservación, la reconstitución, el enriquecimiento y la interpretación son extraordinariamente importantes.

Los procesos de la globalización y la integración que pasan hoy en la realidad social en el mundo conducen a lo que las personas "se pierden" a veces, perdiendo propias raíces hístorico-culturales. No obligatorio examinar detalladamente los problemas del globalismo y antiglobalismo para reconocer lo siguiente: el desarrollo estable de nuestra civilización es posible exclusivamente en condiciones de la conservación de la variedad cultural.

Geograficamente situado en la frontera de los continentes europeos Azerbaiyán que es moderno y democrático desde el punto de vista del pasado histórico se encuentra en la junta de las civilizaciones distintas: Aqueménido-Sasánido-Seljuko, Romano-Bizantino, Escítico-Khazaro, Turco-Oguzo. Con todo el mosáico y el caleidoscopio multicolor de las estratificaciónes culturales, reproducidas en los históricos de la documentología material y espiritual, el fenómeno de la prosperidad de Azerbaiyán está puesto en el etnogénesis de su pueblo – el fundador de los valores únicos en las esferas más distintas de la creatividad artística.

Si observamos la historia de etnia de Azerbaiyán, verémos que excepto los azerbaiyanos que componen aproximadamente 90% de toda la población del país, en la formación y en el proceso de la formación de esta etnia desde tiempos inmemoriales tomaban parte distintos pueblos poco numerosos, los grupos étnicos y nacionales.

Entre ellos los representantes de la rama turca de la familia atlaica – los azerbaiyanos, los tártaros, los turcos-meshetines; el grupo de la lengua indoeuropea – los tates, talishes, los hebreos montañeses, los curdos; el grupo de la lengua caucásica –los udís, los lesguines, los ávaros, los tsakhures, los buzuges, los ingiloyes, los grizes, los khinaliges; el grupo de la lengua eslava – los rusos, los molokanes, los ucranianos y etc.

Azerbaiyán moderno es un estado poliétnico y uno de los objetivos principales de la política equilibrada de la dirección de la república es guardar el macizo poliétnico del estado – el determinante del genefondo del país que posee tales elementos de la cultura étnica como lengua, arte pública, cultura material del pueblo, las costumbres y las tradiciones, ética y sistema tradicional de la educación y etc. Algo parecido al "Renacimiento Étnico" en Azerbaiyán ha comenzado desde el Decreto conocido del Presidente de la República de Azerbaiyán, el líder nacional Heydar Aliyev, publicado en 1993 año.

En el Decreto han designado exactamente los derechos de la etnia minoritaria a la formación, la prensa, las ediciones especiales de las teletransmisiones por la televisión y radio central, a la igualidad de derechos y cooperación, solidaridad y justicia, tolerancia y veracidad.

La realización de este Decreto ha llevado a lo que la conciencia de hoy del ciudadano del nuevo Azerbaiyán posee la unidad de tres componentes: derecho de accesorio a su etnia (como si eso fuera los azerbaiyanos, los tártaros, los talishes, los rusos y etc.), el amor y el respeto a las tradiciones nacionales y la historia de su pueblo, la aspiración al estudio de la lengua nativa y cultura nacional; derecho de accesorio a la sociedad multinacional azerbaiyana y al fin el derecho de accesorio a la comunidad mundial, el sentido de la responsabilidad no solo por el destino de su pueblo y pais multinacional, sino también por todo el mundo.

Probablemente no hay tal pueblo que no estaría ante el problema de la conservación y el desarrollo de su cultura étnica. Como es sabido, el objetivo comun une. Nuestras tareas principalmentes son el enriquicimiento por los nuevos conocimientos, la conservación de la nación y su cultura, el mantenimiento para las generaciones futuras de la integridad de los conocimientos acumulados por las generaciones anteriores y así sucesivamente.

El folklore diverso y vivo musical de los pueblos de Azerbaiyán – la herencia rica espiritual, que se va por las raíces en la profundidad de los siglos y milenios. La ciencia del folklore musical como la ciencia fundada en Azerbaiyán por gran Uzeyir Hajibayli tiene la experiencia rica del estudio del material prístino de folklore. Sin embargo, el trabajo activo ya orientado hacia un objetivo de la colección, el estudio y la gran propaganda del folklore musical de los pueblos pequeños de la república ha comenzado sólo en los últimos años.

El libro propuesto "Las canciones populares de Azerbaiyán y las canciones de los pueblos pequeños que viven en la República" es uno de los trabajos totales pasados en las condiciones del campo en los distintos rincones geográficos de la república por el período de verano en 2011 por el personal de profesores y docentes de la Academia de Musica de Baku nombrado por U.Hajibayli y el grupo de creador de la revista "Musigi dunyasi" bajo la dirección del profesor Taryel Mammadov con el fin de recoger, sistematizar y la propaganda ancha y la grabación del folclore de canciones de los pueblos que viven en la república.

A pesar de que la parte representativa de toda la sociedad de la república consista de los azerbaiyanos, en el país viven más de 30 nacionalidades de portada y los grupos étnicos. En el presente proyecto ellos se presentan por algunas etnias (solamente 16). Sin embargo la colección propuesta que tiene las melodías más brillantes de caracter canciones públicas refleja absolutamente una variedad de género de la música étnica de folklore que existe hasta hoy día en Azerbaiyán.

El acento especial han hecho sobre el folklore auténtico de los pueblos que viven compacto en los lacalidades rurales de las distintas regiones – ritual, de calendario, laboral, de sobremesa y etc. Entre ellos la atención precisa está prestada a las particularidades de la existencia o la renovación de la herencia tradicional de folklore en condiciones del medio urbano moderno.

En total notamos lo siguiente: el proyecto está dirigido a la decisión de los problemas de derechos de ciudadanía, de ilustraciónes ecologicas, sociales-educativos, culturales-educativos, historicos-etnográficos y cientificos relacionados con la recogida, conservación y transmisión por los medios de multimedia del enlace electrónico de los modelos únicos – los artefactos del folklore musical de Azerbaiyán a la generación siguiente de la humanidad.

La edición propuesta electrónica:

- Extiende los conocimientos sobre la infraestructura de la cultura tradicional musical de Azerbaiyán;

- Inicia en las personas que viven en los diferentes rincones de la comunidad mundial en el paisaje étnico musical de Azerbaiyán;

- Contibuye a la formación humanitaria y la autoeducación de los intelectuales y la juventud que estudia;

- Fija documentalmente la música tradicional de Azerbaiyán;

- Sube la preocupación de la conservación de los valores naturales y culturales entre la población local, así como a los turistas;

- Conserva la cultura tradicional musical en las zonas de su existencia – desarrolla los métodos y la técnica de management y el monitoring del ecoturismo;

- Fija los derechos de autor del pueblo de Azerbaiyán a la cultura eterna tradicional musical. El proyecto se guía por las actas internacionales-jurídicos sobre los derechos humanos y la convención de cuadro de la defensa de las minorías nacionales; tiene en cuenta el significado de la herencia inmaterial cultural en calidad del factor que acumula de la variedad cultural y la garantía del desarrollo estable puesto en la posición de la convención internacional, aceptado en 32 sesiones UNESCO (2003); toma en consideración que la organización Mundial de la propiedad intelectual desde 1998 iniciaba una nueva dirección en la esfera de la propiedad intelectual – el problema de la guardia de los conocimientos tradicionales; reconoce la Constitución de la República de Azerbaiyán, las leyes de la República de Azerbaiyán "Sobre los derechos de autor y los derechos adyacentes" y "Protección jurídica de la expresión del folklore".

En la composición y la publicación de la edición electronica dedicada a la cultura etnomusical de Azerbaiyán, tomaban parte: Ministerio de Educación de la República de Azerbaiyán, Academia de Musica de Baku nombrado por U.Hajibayli, los departamentos de la ciudad y regionales del Ministerio de Cultura y Turismo de la república, sociedades de los pueblos pequeños que viven en el territorio de Azerbaiyán, el grupo creador de la revista científicamente-pedagógica, crítica-publicística, de iluctración cultural y musical "Musigi Dunyasi".

Expresamos el sentido de gratitud sincero y el agradecimiento a todos los participantes del proyecto. En primer lugar a los músicos públicos, conservadores de la memoria étnica musical, los portadores del folklore tradicional de Azerbaiyán, los portadores del foklore tradicional de Azerbaiyán, tambien los habitantes de las regiones, ciudades y de las regiones rurales de la república.

La personalidad emérita de las artes de Azerbaiyán, el doctor de la crítica de arte, el profesor Taryel Mammadov

 

Sous les conditions actuelles, la culture spirituelle traditionnelle du peuple sert de moyen de l'auto-identification, une source vivifiante pour le développement harmonieux et l'éducation des êtres humains. Dans ce contexte, sa préservation, restauration, enrichissement et la compréhension sont extrêmement importantes.

Les processus de mondialisation et d'intégration qui se passe aujourd'hui dans l'espace de la réalité sociale dépendent de ce que les gens s'affolent parfois et se trouvent perdus leurs propres racines historiques et culturelles. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails des problèmes d'études de mondialisation et antimondialisation pour réaliser les éléments suivants: le développement durable de notre civilisation n'est possible que dans des conditions de la diversité culturelle. Géographiquement située aux confins des continents européen et asiatique, l'Azerbaïdjan démocratique moderne est à la croisée des civilisations différentes au regard du passé historique - Aheminido-sassanide-seldjoukide, romano-byzantine, Scythe-Khazars, Turco-Oghuz.

Avec toutes les mosaïques et multi-couleurs kaléidoscopiques des litages culturelles, gravées dans les monuments historiques, le phénomène de la prospérité de l'Azerbaïdjan se couche dans l'ethnogenèse du peuple - le créateur de valeurs uniques dans divers domaines de la création artistique. Si vous retracez l'histoire de l'ethnie azérie, vous verrez que, sauf les Azerbaïdjanais, constituant environ 90% de la population totale du pays, les différents groupes ethniques ont été impliqués dans la formation et la création de cette ethnie depuis des siècles.

Parmi eux, vous pouvez voir des représentants de la branche turque de la famille altaïque - Azéris, les Tatars, les Turcs Meskhètes, le groupe des langues indo-européennes - Tats, talych, Juifs des montagnes, des Kurdes, le groupe de langue caucasienne - Udi, Lezgins, les Avars, Tsakhurs, buzugtsy, Ingiloy, Gryz et Khinalig: le groupe des langues slaves - russe, Molokans, des Ukrainiens et d'autres.

L'Azerbaïdjan moderne est un Etat multiethnique et l'une des tâches principales d'une politique équilibrée est de préserver le réseau multiethnique de l'Etat - le facteur déterminant du pool génétique culturelle du pays, y compris des éléments tels que la langue, la culture ethnique, l'art populaire, la culture matérielle du peuple, les coutumes et traditions et le système traditionnel d'éducation etc.

La «renaissance ethnique» en Azerbaïdjan (a pris naissance) s'est déclenchée avec l'Edit du Président de la République d'Azerbaïdjan Heydar Aliyev, publié en 1993. Le décret indiquait clairement les droits des minorités ethniques a l'éducation, la presse, des émissions spéciales à la télévision et la radio nationale, l'égalité et de partenariat, de solidarité et de justice, de tolérance et d'honnêteté. L'aboutissement réussi de ce décret a été achevé par ce que la conscience actuelle du citoyen de la nouvelle Azerbaïdjan se compose de l'unité de trois éléments: le droit d'appartenance à un groupe ethnique concrète (que ce soit Azéris, les Tatars, talysh, russe, etc. ),

l'amour et le respect de leurs traditions nationales et de l'histoire de son peuple, l'aspiration à l'étude de la langue et de la culture nationale, le droit d'appartenance à une société multiethnique azérie et, enfin, le droit d'appartenance à la communauté mondiale, un sens de responsabilité, non seulement pour le destin de son peuple et son pays multiethnique, mais pour le monde entier. Il est incontournable pour tous les peuples de ne pas confronter au problème de préservation et de développement de leur culture ethnique.

Comme nous savons, le but unifie les gens. Notre tâche principale est d'être enrichi par des connaissances nouvelles, de réserver la nation et sa culture, assurer la préservation de la connaissance accumulée par des générations précédentes, etc. Le folklore musical varié et coloré des peuples de l'Azerbaïdjan est un riche patrimoine spirituel, qui plonge ses racines dans des siècles et des millénaires.

Le folklore musical possède une vaste expérience d'étudier le folklore primordiale comme une science, basée en Azerbaïdjan par le grand Uzeyir Hajibeyli. Toutefois, un travail actif et utile sur le recueil, l'étude et la large diffusion du folklore musical des minorités ethniques de la République ne s'est déclenché que depuis quelques années.

Le livre proposé «Chants folkloriques azerbaïdjanais et les chants des minorités ethniques" est l'un des produits définitifs remplies dans des conditions de terrain dans diverses régions de la République pendant l'été de 2011 par les profs de l'Académie musicale de Bakou de U. Hadjibayli et l'équipe créative du magazine "Le Monde de la Musique" à la tête de professeur Tariyel Mammadov en vue de collecter, systématiser, diffuser et enregistrer des chansons du folklore des peuples vivant dans la république.

Malgré le fait que la partie représentative de la société de la République se compose des azerbaidjanais, elle est peuplée par plus de 30 nationalités et les groupes ethniques. Dans ce projet, ils sont représentés par plusieurs groupes ethniques (total 16). Toutefois, le recueil proposé, englobant les mélodies des chansons populaires les plus frappants et caractéristiques reflète adéquatement la diversité de genre de la musique ethnique.

Dans ce contexte l'accent doit être porté surtout sur le folklore authentique des peuples, demeurant de façon compacte dans diverses régions rurales – le folklore sacral, calendaire, d'emploi etc. En outre, nous avons prêté attention aux caractéristiques de l'existence ou le renouvellement du patrimoine folklorique traditionnel dans l'environnement urbain moderne.

En général, nous devons noter les points suivants: le projet vise à résoudre les problèmes civils, environnementaux, éducatifs, sociaux, éducatifs, culturels, historiques, ethnographiques et scientifiques associés à la collecte, la préservation et la transmission des exemplaires uniques - les artefacts de la musique folklorique en Azerbaïdjan a génération suivante de l'humanité par des moyens de communications électroniques multimédias.

L'édition électronique proposée:

- Développe les connaissances sur l'infrastructure de la culture musicale traditionnelle de l'Azerbaïdjan;

- Initie les personnes vivant dans les différentes parties de la communauté mondiale au paysage musical des groupes ethniques azéris;

- Favorise l'éducation libérale et auto-instruction des intellectuels et des étudiants;

- Commémore la musique traditionnelle de l'Azerbaïdjan;

- Soulève le soin au sujet de la conservation des valeurs naturelles et culturelles parmi la population locale et les touristes;

- Préserve la culture musicale traditionnelle dans les domaines de leur existence - le développement de méthodes et techniques de gestion et le suivi de l'écotourisme;

- Assure le copyright de la population de l'Azerbaïdjan à la vieille culture musicale traditionnelle.

Le projet s'inspire des instruments internationaux sur les droits humains et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; prend en compte la valeur du patrimoine culturel immatériel comme un cumulatif de la diversité culturelle et la garantie pour le développement durable qui est incorporé dans les dispositions de la Convention internationale, adoptée en 32-ème session de l'UNESCO (2003); prend en compte que l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a lancé une nouvelle direction dans le domaine de la propriété intellectuelle a partir de 1998 - le problème de la protection des savoirs traditionnels; reconnaît la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les lois de la République d'Azerbaïdjan «sur les droits d'auteur et connexes» et «protection juridique des expressions du folklore".

La compilation et l'affichage de la publication électronique dédiée à la culture ethno-musicale de l'Azerbaïdjan ont été suivis par: le Ministère de l'Education de la République d'Azerbaïdjan, l'Académie de Musique de Bakou de U. Hadjibayli, les services de district et de la ville du ministère de la Culture et du Tourisme de la République, l'Association des peuples minoritaires vivant sur le territoire de l'Azerbaïdjan, l'équipe créative de la revue "Monde de la Musique".

Par la présente, nous tenons à exprimer des sentiments de gratitude sincère et notre reconnaissance à tous les participants du projet, tout d'abord aux musiciens folkloriques, gardiennes de la mémoire musicale ethniques, les détenteurs du folklore traditionnel de l'Azerbaïdjan, ainsi que des résidents des régions, villes et zones rurales du pays.

Tariel Mammadov, Docteur en Arts, professeur.

 

Unter den modernen Bedingungen wird die geistige Kultur des Volkes als Mittel der nationalen Selbstidentifikation, als lebhafter Nährboden für harmonische Entwicklung und Erziehungen des Menschen auftreten. In diesem Sinn ist ihre Aufbewahrung, Wiederherstellung, Bereicherung und gedankliche Verarbeitung äußerst wichtig. Heute im Weltraum eingetretene soziale Wirklichkeit der Globalisierung und Integrationsvorgänge führen dazu, dass die Menschen sich selbst und eigene historisch- kulturelle Wurzel verlieren.

Um folgendes zu begreifen, ist es nicht erforderlich, bis ins Einzelne der Probleme der Globalistik oder Antiglobalistik zu erforschen: nachhaltige Entwicklung unserer Zivilisation wird unter den Bedingungen der Aufbewahrung der kulturellen Verschiedenheit für ausschließlich gehalten.

Geographisch im Ausland des europäischen und asiatischen Kontinenten gelogene moderne demokratische Republik Aserbaidschan liegt nach ihrer historischen Vergangenheit in der Fuge der verschiedenen Zivilisationen wie- Ahamanili-Sasani-Seljuk, Römisch-Wiziants, Skipho-Khazar, Türkisch-Oguz. Wegen der mosaischen, vielfältigen kaleidoskopischen kulturellen Ablagerung in den materiellen und geistigen Dokumentologie ist Phänomen der Florierung von Aserbaidschan in der Ethnogenese des Volkes gelegt-Schaffer der unikalen Schätze in den verschiedenen Bereichen des künstlerischen Schaffens.

Wenn wir den Blick auf Ethnie von Aserbaidschan werfen werden, können wir davon überzeugen, dass außer der Aserbaidschaner, die den 90 % aller Bevölkerung gebildet haben, an der Heranbildung und Formulierung dieser Ethnie innerhalb der Jahrhunderte zahlreiche Völker, ethnische und nationale Gruppen beteiligt haben.

Unter denen befinden sich türkische Zweige der alayischen Familie-Aserbaidschaner, Tataren, Turken und Mescheten; indoeuropäische Sprachengruppen- Taten, Talische, Bergjuden, Kurden; kaukasische Sprachgruppen-Udinen, Lesginer, Awaren, Chachuren, Buzugchen, Ingiloien, Grisen, Chialiger; slawische Sprachruppen- Russen, Molokanen, Ukrainer usw. Modernes Aserbaidschan ist polyethnischer Staat und einer der Hauptaufgaben der bilanzierten Politik der Leitung der Republik ist die Aufbewahrung der polyethnischen Massiven des Staates- des Determinaten des Kulturgenofonds, die die Elemente der ethnischen Kultur, wie Sprache, Volkskunst, materielle Kultur des Volkes, Sitte und Bräuche, Ethik und traditionelles System der Erziehung usw. beinhalten.

Ethnische Renaissance von eigener Art in Aserbaidschan begann nach dem bekannten Erlass vom 1993 des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, des allgemeinnationalen Leaders Herrn Aliyew Heydar. In diesem Erlass wurde die Bezeichnung der minoritharen Ethnie auf dem Bereich der Bildung, der speziellen Herausgabe der Sendungen im zentralen Fernsehen und Rundfunk, Gleichberechtigung und Partnerschaft, Solidarität und Gerechtigkeit, Toleranz und Wahrhaftigkeit bezeichnet. Erfolgreiche Realisation dieses Erlasses führte dazu, dass heutiges Selbstverständnis der Staatsangehörigen des neuen Aserbaidschans die Einheit der drei Komponenten nach sich gezogen hat: Recht der Zugehörigkeit zur ganzen Ethnie (Aserbaidschaner, Tataren, Russen usw.), Liebe und Respekt zu den nationalen Traditionen und Geschichte des eigenen Volkes, die Bemühungen zum Erlernen der nationalen Sprache und der nationalen Kultur; Recht der Zugehörigkeit zur multinationalen aserbaidschanischen Gesellschaft, ebenso Recht der Zugehörigkeit der weltweiten Gesellschaft, Gefühl der Verantwortung nicht nur für das Schicksal des eigenen Volkes und der multinationalen Länder und der ganzen Welt.

Vielleicht gibt es kein Volk, das gegenüber das Problem der Aufbewahrung und Entwicklung der ethnischen Kultur gestanden hat. Gemeinsames Ziel ist die Vereinigung. Unsere Hauptaufgaben sind - Bereicherung mit den neuen Kenntnissen, Aufbewahrung der Nationen und ihrer Kultur, ihre Sicherstellung für zukünftige Generationen, Verwahrung der Kenntnisse und Fertigkeiten, die von der vergangenen Generation übertragen wurden usw. Vielfältige und färbungsreiche musikalische Folklore der Völker von Aserbaidschan – reiche geistige Erbschaft, die von den Wurzeln in die Tiefe der Jahrhunderte und Jahrzehnten gehen. Musikalische Folkloristik als Wissenschaft wurde von berühmten Uzeyir Hajibayov in Aserbaidschan gegründet, der reiche Erfahrung für die Studie des Folklorematerials besitzt hat.

Aber aktive und zielgerechte Tätigkeit für die Sammlung, Studie und weitere Propaganda der musikalischen Folklore der Völker der Republik wurde nur in den letzten Jahren begonnen. Vermutliches Buch "Aserbaidschanische Volksmusik und Musiken der in Aserbaidschan wohnenden Minderheiten- ist eine der zusammenfassenden Arbeit, die unter den Feldbedingungen in den verschiedenen geographischen Ecken der Republik Aserbaidschan im Verlaufe der Periode von 2011 vom Lehrkörper Bakuer Musikakademie namentlich U.Hajibayov durch die Zeitschrift "Musigi Dunyasi" (Musikwelt) unter der Leitung des Professors Tariyev Mammadov mit dem Zweck der Sammlung, Systematisierung, der weiteren Propaganda und Audioeintrag der Musikfolklore der in Aserbaidschan wohnenden Völker durchgeführt wurde.

Trotzdem repräsentativer Teil der ganzen Gesellschaft der Republik besteht aus den Aserbaidschanern, wo über 30 Titulnationalitäten und ethnische Gruppen wohnen. Im vorliegenden Projekt wurden sie durch einige Etnien (insgesamt 16) vertreten.

Aber vermutliche Kollektion, die kraße und charakteristische Volksmelodien beinhaltet hat, bildet ausreichend die Genrenverschiedenheit der ethnische Folkloremusik des derzeitigen Aserbaidschans aus. Besonderer Akzent wurde auf authentische Folklore der Völker, die dicht in den Dörfern und den verschiedenen Regionen wohnen, gesetzt- Sitten, Kalendar, Arbeit und Festtag usw.

Daneben wurde auch besondere Aufmerksamkeit auf Erneuerung der traditionellen Folklore der Bevölkerung unter den Bedingungen der modernen Stadtumgebung geschenkt. Im Ganzen ist es notwendig, folgendes zu betonen: Projekt wurde auf die Erweiterung der aktuellen zivil-rechtlichen, ökologisch- aufklärenden, sozial-bildenden, kulturell-erziehenden, historisch-ethnographischen und wissenschaftlichen Probleme gerichtet, die mit der Sammlung, Aufbewahrung und ihre Übertragung durch Multimediamittel und elektronischen Verbindungsmittel der unikalen Beispiele-Arthefakten der musikalische Folklore von Aserbaidschan durch folgende Generation der Menschheit- verbunden worden waren: Angebot der elektronischen Herausgabe:

• Erweiterung der Kenntnisse über die Infrastruktur der traditionellen Musikkultur von Aserbaidschan;

• Zusammenfassung der in den verschiedenen Ecken des Weltraumes wohnen Menschen zur musikalischen ethnischen Landschaft von Aserbaidschan;

• Mitwirkung bei der humanitären Bildung und dem Selbstbewusstes der Intelligenzen und der beteiligten Jungen;

• Dokumentalische Fixierung der traditionellen Musik von Aserbaidschan;

• Erhöhte Sorge für die Konservierung der natürlichen und kulturellen Werte sowohl unter der Umgebung, als auch unter den Touristen;

• Verwahrung der traditionellen Musikkultur in den Zonen ihres Bestehens-Entwicklung der Methoden und der Managementstechnik und des Monitorings des Ökotourismus;

• Verstärkung der Urheberrechte des Volkes von Aserbaidschan aufgrund der traditionellen musikalischen Kultur. Das Projekt beruht sich auf international-rechtliche Akten über die Menschenrechte und Rahmenkonvention über den Schutz der nationalen Minderheiten; Kenntnisnahme der Bedeutung der immateriell-kulturellen Erbschaft als akkumulierter Faktor der kulturellen Verschiedenheit und der Garantie der nachhaltigen Entwicklung, die durch die Bestimmungen der Konvention, die in der 32 Sitzung von UNESCO (in 2003) verabschiedet wurde; berücksichtigt, Weltorganisation für geistiges Eigentum hat ab 1998 neue Richtung im Bereich des geistigen Eigentums und Problem des Schutzes der traditionellen Kenntnisse ausgerichtet; anerkennt das Grundgesetz der Republik Aserbaidschan, der Gesetze der Republik Aserbaidschan über "Urheberrecht und Familienrecht" und "rechtlicher Schutz der ausgedruckten Folklore".

An der Erstellung und Publikation der elektronischen Herausgabe, die der musikalische Kultur von Aserbaidschan gewidmet wurde, hat folgendes teilgenommen: Bildungsministerium der Republik Aserbaidschan, Bakuer Musikakademie namentlich U.Hajibayov, Bezirks-und Stadtabteilungen des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Republik Aserbaidschan, Gesellschaft der Gesellschaft für Minderheiten, die im Territorium von Aserbaidschan wohnen, Gruppe für kreatives Schaffen des Lehrkörpers für wissenschaftlich-pädagogische, kritisch-publizistisch und kulturell-aufklärende musikalische Zeitschrift "Musigi Dunyasi" (Musikwelt).

Wir bringen unsere herzliche Erkenntlichkeit und Dankbarkeit allen Teilnehmern des Projektes zum Ausdruck. Vor allem bedanken wir uns bei den Volksmusikanten, den Bewahrern des ethnischen musikalischen Gedächtnisses, den Trägern der traditionellen Folklore von Aserbaidschan, ebenso den Bewohnern der Regionen, der Städte und Dorfsumgebung der Republik Aserbaidschan.


Verdienter Künstler von Aserbaidschan
Doktor der Kunstwissenschaft,
Professor Mammadov Tariel

 

 

 

 

 

 

Günümüz şartlarında halkın geleneksel manevi kültürü, ulusal kendini tanımlama aracı olarak, insanın uyumlu bir şekilde gelişmesi ve eğitimi için hayat verici bir zemin rolu oynamaktadır. Bu bakımdan manevi kültürün korunması, canlandırılması, zenginleştirilmesi ve kavranması son derece önemlidir. Bugün itibariyle dünya sosyal yaşamında gerçekleşmekte olan evrenselleşme ve bütünleşme süreci, insanların kendi tarihi-kültürel köklerinden koparak adeta kendilerini "kaybetmelerine" sebep olmaktadır.

Evrenselleşme veya aksi evrenselleşme meselelerinin mahiyetini detaylı bir şekilde incelemeden de içinde bulunduğumuz uygarlığın düzenli bir şekilde gelişmesinin ancak kültürel çeşitliliğin korunacağı bir ortamda mümkün olacağını söyleyebiliriz.

Coğrafi bakımdan Avrupa ile Asya sınırında bulunan çağdaş demokratik Azerbaycan, tarihen Ahemenid-Sasani-Selçuk, Roma-Bizans, İskit-Hazar, Türk-Oğuz gibi çeşitli uygarlıklar kavşağında yer almıştır. Maddi ve manevi servet olarak kültürel katmanlaşmanın tüm mozaikliği ve renkarenkliği zemininde Azerbaycan'ın filizlenme fenomeni, klasik şiirin de bir öğesi olduğu sanatsal yaratıcılığın çeşitli dallarında benzersiz değerler yaratan Azerbaycan halkının etnojenezinde de önemli bir unsurdur.

Azerbaycan halkının tarihini izlersek nüfusun %90'ını oluşturan Azeriler dışında etnosun oluşumunda yüzyıllar boyunca Türk dillerinin Altay dil ailesine bağlı Azeri, Tatar ve Ahıska Türkleri; Hind Avrupa dil ailesine bağlı Tat, Talış, Dağ Yahudileri, Kürt; Kafkasya dil ailesine bağlı Udin, Lezgi, Avar, Sahur, Buzug, İngiloy, Grız, Hınalık; Slav dil ailesine bağlı Rus, Molokan, Ukraynalı vb. gibi çeşitli azınlıkların, etnik ve milli grupların katılımının söz konusu olduğunu görebiliriz.

Çağdaş Azerbaycan çok uluslu bir devlettir. Ülke yönetiminin yürüttüğü dengeli politikanın en önemli hedeflerinden biri dil, halk sanatları, maddi kültür eserleri, gelenek ve görenek, ahlak ve geleneksel eğitim sistemi gibi unsurların yer aldığı devletin kültürel genefondunu belirleyen çok uluslu yapısının korunmasıdır.

Azerbaycan'da "etnik rönesasns", Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Umummilli Lider Haydar Aliyev'in 1993 yılında imzaladığı Kararname ile gündeme geldi. Kararnamede azınlıklara tanınan eğitim, basın yayın, merkez radyo ve televizyonda özel programlar yayınlama, adalet ve dayanaşma, tolerantlık ve doğruluk hakları net bir şekilde belirtilmiştir. Kararnamenin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi sayesinde çağımız Azerbaycan vatandaşının bugünkü bilinci, üç unsurun birliğinden; kendi milli köküne bağlılık hakkı (Azeri, Tatar, Talış, Rus vb.), öz dil ve halkının tarihine sevgi ve saygı, milli dil ve tarihini öğrenme çabaları; çok uluslu Azerbaycan toplumuna ait olma hakkı ve dolayısıyla dünya toplumuna ait olma hakkı; ve yalnızca kendi halkı ve çok uluslu ülkesinin kaderinden dolayı değil, dünyanın kaderinden dolayı sorumluluk hakkından oluşmaktadır. Hiç şüphesiz, etnik kültürünü koruyup geliştirme sorunu ile karşılaşmayan bir halkın mevcutluğu düşünülemez.

Ortak hedef, bilindiği gibi birleştirici bir özelliğe sahiptir. Bizim başlıca görevimiz, yeni bilgiler öğrenme, ulus ve ulusun kültürnü yaşatma, önceki kuşaklar tarafından biriktirilen bilgilerin gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamaktır. Azerbaycan'da yaşayan halkların çok çeşitli ve renkarenk halk müziği, zengin manevi miras olup kökleri, yüzyıl ve binyıllara dayanmaktadır.

Azerbaycan'da büyük Üzeyir Hacıbeyov tarafından temeli atılan halk müziği, bir bilim dalı olarak ilkel halk müziği örneklerini öğrenme alanında büyük deneyime sahiptir. Ancak ülkemizde yaşayan çeşitli halkların halk müziği örneklerinin aktif ve amaca yönelik bir şekilde derlenmesi, öğrenilmesi ve geniş şekilde propagandasına son yıllarda başlanılmıştır.

"Azerbaycan Halk Türküleri ve Azerbaycan'da Yaşayan Azınlıkların Türküleri" kitabı, Bakü Ü.Hacıbeyov Musiki Akademisi profesör ve öğretmenleri ile Prof.Dr. Tariyel Memmedov başkanlığında "Müzik Dünyası" dergisi yaratıcı ekibi tarafından ülkemizde yaşayan çeşitli azınlıkların halk müziği örneklerinin banda alınması ve propagandasının yapılması, sistemleştirilmesi ve derlenmesi amacıyla yurdun değişik bölgelerinde seyyar ortamda yapılan çalışmaların bir ürünüdür.

Toplumun büyük çoğunluğunu Azeri kökenli nüfusun oluşturmasına rağmen, ülkemizde 30'dan fazla halk ve etnik grup temsilcileri yaşamaktadır. Sunduğumuz projede onlar birkaç etnos timsalinde (toplam 16) tanıtılmaktadır. Parlak ve karakteristik halk müziği melodilerinin yer aldığı koleksiyon, günümüzde Azerbaycan'da yaşayan etnik halk müziği türlerinin renkarenkliğini yeterince yansıtmaktadır.

Çeşitli bölgelere bağlı köylerde toplu halde yaşayan halkların tören, takvim, emek, sofrada söylenen türküler gibi halk müziği örneklerine büyük önem verilmiştir. Bunun yanı sıra geleneksel halk müziğinin modern şehir ortamında yaşatılması ve yenilenmesi hususlarına da dikkat edilmiştir.

Genel olarak şunları belirtelim; projemiz, Azerbaycan halk müziğinin benzersiz örneklerinin derlenmesi, korunması ve elektronik iletişimin multimedya araçlarının yardımıyla gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili günümüz sivil, çevre eğitimi, sosyal eğitim, kültürel eğitim, tarihi ve etnografik ve bilimsel meselelerin çözümüne yöneliktir.

Önerilen elektronik baskı;

- Azerbaycan'ın geleneksel müzik kültürü altyapısı hakkında bilgileri genişletir,

- Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanların Azerbaycan etnik müzik manzarası hakkında ortak görüşünü biçimlendirir,

- Aydın ve öğrencilere genel kültür ve kendi kendini yetiştirme konularında yardımcı olur,

- Azerbaycan geleneksel müziğini belge şeklinde tespit eder,

- Yerli halk ve turistlerin doğal ve kültürel değerleri koruma kaygılarını arttırır,

- Geleneksel müzik kültürünü, bu kültürün yaşadığı bölgelerde korur, çevre turizminin yönetim ve denetim usul ve teknolojilerini geliştirir,

- Azerbaycan halkının ezeli geleneksel müzik kültürüne ilişkin telif hakkını tespit eder. Proje, insan haklarına dair uluslararası yasal araçlar ve milli azınlıkların korunması hakkında çerçeve anlaşmasınca yönlendirilir; UNESCO 32.toplantısında (2003 yılı) kabul edilen uluslararası anlaşma şartlarında yer alan kültürel çeşitliliğin ve istikrarlı gelişme garantisinin biriktirici faktörü olarak maddi olmayan kültürel mirasın önemini dikkate alır; Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (DFMÖ), 1998 yılından başlayarak fikri mülkiyet alanında yeni bir yön-geleneksel bilgilerin korunması meselesini gündeme getirdiğini dikkate alır; Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycan Cumhuriyeti "Telif ve Hakları ve İlgili Haklar" ve "Halkbilim Örneklerinin Korunması" Kanununu kabul eder.

Azerbaycan milli müzik kültürüne dair elektronik baskının hazırlanması ve yayınlanması çalışmalarına Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, Bakü Ü.Hacıbeyov Müzik Akademisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir ve Bölge Şubeleri, Azerbaycan'da Yaşayan Azınlıklar Birliği, "Musiki Dünyası" bilimsel eğitim, eleştirisel gazetecilik ve kültür-eğitim dergisi yaratıcı ekibi katkıda bulunmuşlardır.

Projeye verdikleri destekten dolayı her kese, öncelikle halk müziği örneklerini koruyanlara, Azerbaycan geleneksel folklor kültürü taşıyıcılarına, ayrıca ülkemizin şehir, bölge ve köylerinde yaşayan insanlarımıza içten saygı ve şükranlarımızı sunarız.


Prof.Dr. Tariyel Memmedov
Azerbaycan Emektar Sanat Adamı,
Güzel Sanatlar Doktoru

 

 

 

 

Yuxarı