Muğam sənəti / Muğam və poeziya / Seyid Əbülqasim Nəbati. "Öylə məstəm bilməzəm kim"
Seyid Əbülqasim Nəbati. "Öylə məstəm bilməzəm kim"
Öylə məstəm bilməzəm kim,mey nədir, mina nədir,
Gül nədir, bülbül nədir, sünbül nədir, səhra nədir.

Od tutub canım sərasər yandı, amma bilmədim:
Dil nədir, dilbər nədir, başımda bu sevda nədir?

Bilmədim ömrümdə hərkiz küfrü iyman hansıdır,
Əhmədü Məhmud kimdir, Musiyu İsa nədir?

Şahbazi-övci-vəhdət, vahidü həyyü qədim,
Xaliqi-ərzü səma ol fərdü bihəmta nədir?

Sədri-eyvani-cəlalət şəmi-bəzmi-kainat,
Afitabi-ərşi-izzət-« lafəta illa » nədir?

Türrəhatı qoy kənarə, rəqsə gəl divanəvar,
Gəl, xərabət içrə gör bu şurişü qövğa nədir?

Dürdi-safi gözləmək vaxtı deyil, saqi, aman,
Şişə ver, peymanə ver, sağər nədir, səhba nədir?

Dur, gözün qurbanıyam, məstanə gəl, rindanə ver,
Çox demə Cemşiddən , İskəndərü Dara nədir?

Lövhəşəllah, kimdi bilməm eşq divanın yazan,
Aşiqu məşuq kimdir, Vamiqü Əzra nədir?

Şahidi-xəlvətnişinim etdi ruxsarın əyan,
Aşiqi-divanə, gəl gör zahirü ixfa nədir?

Yetdi ömrün axirə, sən bir, Nəbati, bilmədin,
Kimdi bu gözdən baxan, ya dildə bu guya nədir?

 

Rast. İfa edir: Hacıbaba Hüseynov. (VİDEO)
Loading the player...

 

 

 

Yuxarı