Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Gəraylı
Gəraylı
Aşıq Abbas Tufarqanlı. "KÖNLÜM"


Nə ağlarsan,nə sızlarsan,
Bir dərdi beş olan könlüm!
Axırda zünnar bağlarsan 
Qəmə yoldaş olan könlüm!

Bir yar gəlir obasından,
Alım dərdü-bəlasından,
Çərxi fələk badasındən,
İçib sərxoş olan könlüm!

Abbas ağlar arsız-arsız,
Dünya olub etibarsız,
Deyirdin dözərəm yarsız,
Döz, bağrı daş olan könlüm!


 

"Şah saray"ı havası. İfa edir: İlham Aslanbəyli
Loading the player...

 

"Peşro". İfa edir: Əli Tapdıq oğlu
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı