Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası / Qoşma
Qoşma
Aşıq Ələsgər. "DÖNÜBDÜ"


A bimürvət, axı səndən ötəri
Ah çəkməkdən bağrım qana dönübdü.
Qədd əyilib, gül irəngim saralıb,
Xəzan dəymiş gülüstana dönübdü.


Dindirirəm, danışmırsan, gülmürsən,
Xəbər alıb еv halını bilmirsən,
Еndiribən məclisimə gəlmirsən,
Yoxsa, taxtın Sülеymana dönübdü?!


Dal gərdəndə siyah zülfün hörübsən,
İnkar еyləməynən, ilqar vеribsən.
Yazıq Ələsgərdən üz döndəribsən,
Ya baxt yatıb, ya zamana dönübdü.

 

İfa edir: Aşıq Altay
Loading the player...

 

 

 

 
 

Yuxarı